חג הביכורים שנות החמישים

דגל הקבוץ ונס הקבוץ

שהוענק לאות הוקרה על הלוחמה במלחמת העצמאות
וגם דגל המוסד.

אין תוצאות